Testo e traduzione della canzone Kat - W Bezkształtnej Bryle Uwięziony

Zawieszony nad płomieniami świec...
Sospeso sopra le fiamme delle candele ...
Piłem swoje łzy.
Ho bevuto le mie lacrime.
... wino tego dnia smakowało gorzką, trupiosiarczą lurą.
... Questo vino degustato della broda trupiosiarczą amaro.
Jak niewiele miałem...
Quanto poco ho avuto ...
Przejęty światłem, pojmany przez świat.
Sequestrati luce catturata dal mondo.
przez miłość! przez litość! przez eter mej bezmocy!
con l'amore! il peccato! da etere mio bezmocy!
Mój byt jak mróz, ziąb, szlifowana kra,
La mia vita come gelo, freddo, paese a terra,
w nim - śnieg - był mi chlebem, luna była słońcem.
in esso - neve - era il mio pane, Luna era il sole.
Jak niewiele miałem...
Quanto poco ho avuto ...
Przejęty światem, pojmany przez świat!
Conquistato il mondo, catturato dal mondo!
Słowa jak lód, myśli jak lód, oczy jak lód
Parole come ghiaccio, pensieri come il ghiaccio, gli occhi come il ghiaccio
Kości jak lód, serce jak lód
Ossa come il ghiaccio, il cuore di ghiaccio
Maaaaam!...
Maaaaam! ...
w bez-kształt-nej bryle uwięziony - Tyle lat! (bis)
in-forma-zione libera un blocco di carcere - per così tanti anni! (Bis)

Kto mnie wplótł w kwiatostany żądz?!
Chi mi ha tessuto in infiorescenze desideri!
Na dnie grobu cierpiącego boga
Al fondo della tomba sofferenza di Dio
Jak niewiele miałem...
Quanto poco ho avuto ...
Przejęty światem, pojmany przez świat!
Conquistato il mondo, catturato dal mondo!

Czyjże tu pogrzeb?
Di chi qui funerale?
- Szeleści wiatr.
- Il fruscio del vento.
Czyjże tu pogrzeb puka do drzwi?
Cui funerale qui a bussare alla porta?
Życie bez życia
La vita senza vita
- Szeleści wiatr.
- Il fruscio del vento.
Życie bez życia puka do drzwi.
La vita senza vita bussa alla porta.
W ciemnie mszy podziemnych
La massa scura del sottosuolo
W całuny mrocznych myśli
Le sartie pensieri oscuri
Uciekam od nieboskłonów.
Sto scappando da nieboskłonów.
Mój byt jak mróz, ziąb, szlifowana kra,
La mia vita come gelo, freddo, paese a terra,
w nim - śnieg - był mi chlebem, luna była słońcem.
in esso - neve - era il mio pane, Luna era il sole.
Jak niewiele miałem...
Quanto poco ho avuto ...
Przejęty światem, pojmany przez świat!
Conquistato il mondo, catturato dal mondo!
W ciemnie mszy podziemnych
La massa scura del sottosuolo
W całuny mrocznych myśli
Le sartie pensieri oscuri
Uciekam od nieboskłonów.
Sto scappando da nieboskłonów.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P