Testo e traduzione della canzone Kat - Delirium Tremens

Mamo, tyle lat nie ma cię.
Mamma, in tutti questi anni non sei.
Mamo ciepła brak, a ty gdzie?
Mamma, nessun calore, e dove sei?

Uciekasz za dom.
Stai correndo per la casa.
Uciekasz jak pies.
Stai correndo come un cane.

Mamo, ogarnia mnie koszmarny sen, boje się.
Mamma, io sono sopraffatto da un sogno terribile, ho paura.
Mamo ramie daj, błagam Cię.
Lascia Mamma telaio, ti prego.
Mamo, trzech lat kocham Cię
Mamma, ti amo tre anni
Chociaż mnie nie chciałaś mieć.
Anche se io non voglio avere.
- Hej tam piwo lej do rąk
- Ehi imbuto birra nelle mani di
Dlaczego, dlaczego drżą?
Perché, perché tremare?

Mam dwadzieścia pięć lat,
Sono 25 anni
i życie połamane jak patyk.
vita e rotto come un bastone.
Co spojrzę wstecz, ogromna czarna plama.
Quello che mi guardo indietro, una grande macchia nera.
Co spojrzę przed się, twardy, zimny głaz.
Cosa guardare prima di guidare, pietra fredda.
Czułem powołanie w życiu swym
Ho sentito la sua vocazione nella vita
na księdza albo na żołnierza
un sacerdote o di un soldato
i poznałem, że ni ten ani tamten
e sapevo che di questo o quel
nie mają już, czego bronić.
non sono più ciò che essi difendono.
Byłem Faustem i byłem Prometeuszem,
Ero Faust e Prometeo
porównywałem pyłek wiedzy,
rispetto al polline di conoscenza,
z wszechświatowym pyłem tajemnicy.
con il mistero universale di polvere.
I wydzierałem ogień niebu,
Ho appallottolato cielo fuoco,
aby go nieść swoim braciom.
per portarlo ai fratelli.
Kto mały okazał się robaczkiem świętojańskim,
Chi era il piccolo świętojańskim verme,
który świeci nie oświecając i pali się nie rozpalając.
che la luce non si accende illuminante e non accensione.
A serce moje,
E il mio cuore;
które opukiwało całą ziemię
che tutta la terra opukiwało
szukając nieznajomej i nie znalazło jej.
cercando straniero e non ha trovato lei.
Porwawszy gołębice wylało świętą
Cogliere le colombe sacre versato
niewinną krew - narzędzie ułomnienia,
sangue innocente - un ułomnienia strumento,
które nawet o pomstę wołać nie może.
che anche piangere per vendetta non può.
A kiedym przyzywał do boju
E quando ho convocato in battaglia
wszystkie legiony żywych
tutte le legioni dei vivi
pod hasłem, "kto w Boga wieży",
sotto lo slogan: "Chi in Torre di Dio"
poznałem wówczas
Capii allora
przy oślepiającym świetle prawdy,
la luce accecante della verità,
że w głębi ochnistrantku wszechżycia
che in fondo ochnistrantku wszechżycia
leży zbrodnia
è un crimine
i ostatni sztandar swój spalić muszę.
e l'ultimo striscione Devo masterizzare il.
Tak więc jestem teraz żywy bez życia,
Così ora vivo senza vita,
tęskny bez tęsknoty i błądzący bez błędu.
nessuna nostalgia malinconica e vagando senza errori.
Okręt mój nie mając kompasu ani steru,
Non ha la mia bussola o del timone,
płynie w nieznaną dal.
flussi in lontananza sconosciuto.
Więc niech się wypełni miara mojej pustyni.
Così sia riempire la misura del mio deserto.
Porzucę ten świat,
Abbandonare questo mondo,
którego intrygi nie są dość zabawne,
la trama è abbastanza divertente,
ani cierpienia dość małe, aby utrzymać swe łzy.
o la sofferenza piuttosto piccolo, a tenere le lacrime.
Zamknę się w pięknym
Sto zitto in un bellissimo
książęcym grobie moich przodków.
tomba principesca dei miei antenati.
A może, może odkryje nowy świat swojej duszy,
Oppure, si può scoprire un mondo nuovo della tua anima,
którego przeczucie zjawia mi się
sentimento che viene a me
z nieodpartą siłą,
un irresistibile,
ową metafizyczną stroną duszy,
Quel lato metafisico dell'anima,
którą widzę we snach swoich
Vedo nei tuoi sogni
a zapominam na jawie.
e dimenticare sveglio.
I tak może mi się uda zwiedzić
E così forse mi esplorare
drugą połowę księżyca,
l'altra metà della luna,
wiecznie zakrytą dla ziemskiej świadomości.
mai affrontato faccia in giù alla coscienza terra.
Oto jest dzień jasny, słoneczny,
Questo è il giorno luminoso, soleggiato,
ale cóż to znaczy,
ma cosa vuol dire
moja dusza ma swoje własne światło,
La mia anima ha la sua luce,
i swoje własne od słońca niezależne
e la propria indipendente dal sole
ciemności.
oscurità.
Pójdźmy stąd, bo dla tego,
Andiamo di qui, a causa di questo,
który mierzył kulą we własne serce,
che ha misurato la palla nel proprio cuore,
nie ma ani dziś, ani jutro, ani tu, ani tam.
non vi è oggi, né domani, né qui né là.
Tylko niezmierzone królestwa myśli
Solo il vasto regno del pensiero
zamknięte w łupinie orzecha.
guscio di noce chiusa.

Mamo, tak bym chciał chwalić Cię
Mamma, quindi voglio lodarti
Ale jak... skoro wiem?
Ma come ... quando so?
Mamo, trzech lat kocham Cię.
Mamma, ti voglio bene tre anni.
Chociaż mnie nie chciałaś mieć.
Anche se io non voglio avere.
- Hej tam piwo lej do rąk
- Ehi imbuto birra nelle mani di
Dlaczego, dlaczego drżą?
Perché, perché tremare?

Mamo, pije sam, nie wiem gdzie?
Mamma, bevo da sola, non so dove?
O wszystkie dzieci modle się.
Informazioni su tutti i bambini io prego.
Za twój grzech.
Per il tuo peccato.

Uciekłaś za dom.
È stato eseguito per la casa.
Uciekłaś jak pies
È stato eseguito come un cane


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P