Testo e traduzione della canzone Kat - Czemu Mistrze Krzyż W Tornistrze

Zbiera się na deszcz.
Sta per piovere.
... Już smoki grzmią.
... Anche draghi ruggito.
Rozwścieczony wiatr tańczy swoje fru...
Vento Infuriato ballo la loro fru ...
Lubię deszcz.
Mi piace la pioggia.
Zasmarkany maj.
Snotty maggio.
Ence pence,
Pence renza,
Puchną ręce.
Mani gonfie.
- Stary trzyma kij.
- L'uomo in possesso di un bastone.
Czemu, komu pierdziel w domu
Perché, che scoreggiare in casa
I miłosne sny.
Amo i sogni.
Po niemiłosnym dniu?
Dopo la giornata niemiłosnym?
Lej mnie, lej
Io imbuto, l'imbuto
... A gorzkie mlecze lśnią.
... A denti di leone amaro brillare.
Z nich wianki tkam dla cór.
Con loro ho corone tessere per le figlie.
Kiedyś dopłyną do ich rąk.
Una volta che posso raggiungere nelle loro mani.
Krzyku trzeba mi.
Ho bisogno di urlare.
- Kiedy szept bojaźliwie łka.
- Quando si sussurra timidamente piangendo.
Śmiechu trzeba mi.
Mi viene da ridere.
- Kiedy ktoś tymi łzami łgał.
- Quando qualcuno le lacrime li hanno mentito.
Ence pence,
Pence renza,
Puchną ręce.
Mani gonfie.
Czarny trzyma kij.
Nero tiene un bastone.
Czemu mistrze krzyż w tornistrze
Perché croce maestri in zainetto
I miłosne sny,
Io amo i sogni,
Po niemiłosnym dniu?
Dopo la giornata niemiłosnym?
Lej mnie, lej
Io imbuto, l'imbuto
A gorzkie mlecze lśnią
A denti di leone amaro brillano
Z nich wianki tkam dla cór...
Con loro ho corone tessere per le figlie ...
Kiedyś dopłyną do ich rak.
Una volta che posso raggiungere nelle loro mani.
W rzece świętej, lecz brudnej z życia
Il fiume sacro, ma sporca di vita
Zwilżcie ciała.
Zwilżcie corpo.
Piachem wodnym chrzczę
Sabbia battezzare acqua
- Bursztynowy duch podziemi
- Ambra spirito del mondo sotterraneo


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P