Testo e traduzione della canzone Adorare - Prosba Za Proměnu

Otevři oči mé i druhých, ať uzřeme bídu chudých.
Apri i miei occhi e quelli degli altri, se vede una miseria dei poveri.
Dej, ať nejsme zaslepeni lhostejností,
Fa 'che noi non siamo accecati da indifferenza,
nauč nás žít podle Tvého přání, doveď nás ke svatosti.
Insegnaci a vivere secondo il vostro desiderio, ci portano alla santità.
Dej nám milost obrácení, dej nám sílu k napravení.
Dacci la grazia della conversione, ci dia la forza di correggere.

Otevři ústa má i druhým, vždyť bez lásky svět se stává krutým.
Apri la bocca e l'altra, perché senza l'amore diventa un mondo crudele.
Dej, ať nejsme umlčeni pohrdáním,
Donaci di tacere disprezzo
nauč nás žít podle Tvého přání, plnit Tvá přikázání.
Insegnaci a vivere secondo il vostro desiderio, per soddisfare i tuoi comandamenti.

Proměň srdce zatvrzelá, ať je naše láska bdělá,
Cambiamento di cuore ostinato, lasciate che il nostro amore è vigile
ať jsme plni odhodlání dávat lásku bez váhání.
se siamo pieni di determinazione a dare amore senza esitazione.

Otevři uši mé i druhým, ať k lásce Tvé svět není hluchým.
Aprite le orecchie e il mio secondo, se amare il mondo non è sordo.
Dej ať nejsme hluší v našem naslouchání,
Diamo se siamo sordi al nostro ascolto,
nauč nás žít podle Tvého přání, slyšet Tvé zavolání.
Insegnaci a vivere secondo i vostri desideri, sentire la tua chiamata.

Proměň srdce zatvrzelá, ať je naše láska bdělá,
Cambiamento di cuore ostinato, lasciate che il nostro amore è vigile
Proměň zatvrzeláá—á, ať je láááá—ska
Trasforma zatvrzeláá-A, se laaa-ska
ať jsme plni odhodlání dávat lásku bez váhání.
se siamo pieni di determinazione a dare amore senza esitazione.
bdělá, proměň náá—aás) (dávat lásku bez váhání)
vigile, trasformare NAA-AAS) (dare amore senza esitazione)


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P