Testo e traduzione della canzone Adorare - Tajemství Nejvyšší

Nad městem slavným tyčí se kopec
Sopra la città si erge la famosa collina
Golgota zvaný a na něm král nebes.
Golgota e lo chiamò il re del cielo.
Křížem spoutaný – to pro svou lásku zaplatil nejvyšší trest.
Attraversare ammanettato - che per il suo amore ha pagato la sanzione più elevata.
Teď tam visí sám – Ježíš, zvaný Židů král.
Ora egli si impicca - Gesù, chiamato il re dei Giudei.

Nad městem slavným tyčí se kostelní věž.
Sopra la città si erge la famosa torre della chiesa.
Bůh je teď tady a oltář je ten kopec.
Dio è qui ora, e l'altare quella collina.
Na tom místě setkání děje se zázrak a tobě to vyráží dech,
A quel punto il miracolo incontro avviene e si prende il fiato,
zjeví se ti Beránek sám, k hostině jsi zvaný, vejdi dál!
sembra l'Agnello stesso, il feast're chiamato, dai!

No tak pěj píseň o tom, proč On přišel k nám.
Beh Taipei canzone che parla perché è venuto a noi.
Se mnou se směj, nemáš proč být smutný dál!
Con me ridere, non hai motivo di essere triste su!
Chválu vzdej - tajemství nejvyšší – zjeví se Bůh ve svátosti nám.
Ringraziate - top secret - Dio appare a noi nel sacramento.
Jenom On sám naplní láskou tento chrám.
Ha appena pieno di amore questo tempio.

Na tom místě setkání děje se zázrak a tobě to vyráží dech,
A quel punto il miracolo incontro avviene e si prende il fiato,
zjeví se ti Beránek sám, k hostině jsi zvaný, vejdi dál!
sembra l'Agnello stesso, il feast're chiamato, dai!

No tak pěj píseň o tom, proč On přišel k nám.
Beh Taipei canzone che parla perché è venuto a noi.
Se mnou se směj, nemáš proč být smutný dál!
Con me ridere, non hai motivo di essere triste su!
Chválu vzdej - tajemství nejvyšší – zjeví se Bůh ve svátosti nám.
Ringraziate - top secret - Dio appare a noi nel sacramento.
Jenom On sám naplní láskou tento chrám.
Ha appena pieno di amore questo tempio.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P