Testo e traduzione della canzone Bức Tường - Con Số 0

Ai đã đi tới hết chân trời
Chi è andato all'orizzonte
Ðầy ắp sóng gió, chênh vênh bến bờ
Pieno di vento e onde
Mà đã thấu hết, thấu hết chuyện đời
Che è stato attraverso tutta la vita

Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ
Chi si impegna nel lago di polvere imbevuto
Ngầu đắng khoé mắt, oằn cong lưng trần
Occhi amare, piegati all'indietro
Mà đã thấu hết, thấu hết chuyện đời
Che è stato attraverso tutta la vita

Có những con người mới đôi ba tuổi đời
Ci sono nuove persone che hanno tre anni
Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết
La nuova vita cominciò a pensare di essere esausto

Làm được gì, và đã có gì?
Cosa fare e cosa c'era?

Chỉ học đòi thói chê bai
Impara solo a denigrare
Đời vật vờ, chẳng biết thân mình
Gli animali fingono, non conoscono il tuo corpo
Hình hài chỉ là con số 0
Il fumetto è solo uno 0
Hình hài chỉ là con số 0
Il fumetto è solo uno 0
Con số 0
Numero 0

Hãy nuốt đi thuốc đắng dã tật
Per favore prendi una medicina amara
Này hãy gắng sống biết ta biết người
Proviamo a vivere sapendo di conoscere persone
Ðời chưa thấu hết thôi hãy kiệm lời
La vita non è abbastanza per risparmiare denaro

Ai đã qua phút sống chân thành
Chi ha vissuto i minuti sinceramente
Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
Il gusto amaro vedrà la dolcezza
Ðời chưa thấu hết thôi hãy kiệm lời
La vita non è abbastanza per risparmiare denaro

Có những con người mới đôi ba tuổi đời
Ci sono nuove persone che hanno tre anni
Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết
La nuova vita cominciò a pensare di essere esausto

Làm được gì, và đã có gì?
Cosa fare e cosa c'era?

Chỉ học đòi thói chê bai
Impara solo a denigrare
Đời vật vờ, chẳng biết thân mình
Gli animali fingono, non conoscono il tuo corpo
Hình hài chỉ là con số 0
Il fumetto è solo uno 0
Hình hài chỉ là con số 0
Il fumetto è solo uno 0
Con số 0
Numero 0

Hãy nuốt đi thuốc đắng dã tật
Per favore prendi una medicina amara
Này hãy gắng sống biết ta biết người
Proviamo a vivere sapendo di conoscere persone
Ðời chưa thấu hết xin hãy kiệm lời
Non voglio salvare tutte le parole

Ai đã qua phút sống chân thành
Chi ha vissuto i minuti sinceramente
Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt
Il gusto amaro vedrà la dolcezza
Ðời chưa thấu hết xin hãy kiệm lời
Non voglio salvare tutte le parole

Có những con người mới đôi ba tuổi đời
Ci sono nuove persone che hanno tre anni
Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết
La nuova vita cominciò a pensare di essere esausto

Làm được gì, và đã có gì?
Cosa fare e cosa c'era?

Chỉ học đòi thói chê bai
Impara solo a denigrare
Đời vật vờ, chẳng biết thân mình
Gli animali fingono, non conoscono il tuo corpo
Hình hài chỉ là con số 0
Il fumetto è solo uno 0
Hình hài chỉ là con số 0
Il fumetto è solo uno 0
Con số 0
Numero 0

Con số 0
Numero 0

Con số 0
Numero 0

Con số 0
Numero 0
Con số 0
Numero 0


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P