Testo e traduzione della canzone Brathanki - Wreszcie Siê Ustatkuj

Wreszcie się ustatkuj – czas już, czas
Infine, di stabilirsi - di volta in volta
Spróbuj być poważna – chociaż raz,
Cercate di essere seri - almeno una volta,
I zdecyduj – wybierz kogoś z nas,
Decido - scegliere uno di noi,
Najwyższy już czas!
E 'giunto il momento!

Na drzewie liści zielonych, ślicznych tysiąc.
L'albero di foglie verdi, mille belle.
Jak ja, nieboga, jednemu - mogę przysiąc?!
Come me, povera ragazza, uno - lo giuro!
Dokąd się spieszyć? Wolę się cieszyć
Dove sei di fretta? Io preferisco godere
Każdą minutką, byle nie smutną,
Ogni minuto, solo non triste,
Dopóki serce młode!
Finché il cuore giovane!
Mam się statkować? Wolę dziękować
Ho un statkować? Io preferisco dare grazie
Każdym oddechem, słowem, uśmiechem
Ogni respiro, una parola, un sorriso
Za to, że krew nie woda!
Per il fatto che il sangue non è acqua!

Jeszczem za młoda, jeszcze mnie szkoda za mąż.
Troppo giovane, ancora mi ha fatto desiderare per il marito.
Jeszcze mi tego świata jasnego mało!
Eppure il mondo per me abbastanza chiaro!
Czy to jest wina: życiem jak winem
Che si tratti di vino: la vita del vino
Chcę się upijać! Wołać co chwilę:
Voglio ubriacarmi! Piangere di tanto in tanto:
"Trwaj, jesteś piękna, chwilo!"
"Fermatevi, sei bella, istantanea!"
Póki jest we mnie to upojenie,
Mentre è in me che l'intossicazione,
To zadziwienie, to zachwycenie –
E 'di stupore, il rapimento -
Wiem, że naprawdę żyję!
So che veramente vivo!

Wreszcie się ustatkuj – czas już, czas
Infine, di stabilirsi - di volta in volta
Spróbuj być poważna – chociaż raz,
Cercate di essere seri - almeno una volta,
I zdecyduj – wybierz kogoś z nas,
Decido - scegliere uno di noi,
Najwyższy już czas!
E 'giunto il momento!

Nikt nie jest stary!
Non c'è un uomo!
Na złom – zegary wszystkie!
I rottami - tutti gli orologi!
Kalendarz w ogień!
Calendario sul fuoco!
Niech żyje – młode życie!
Lunga vita - giovane vita!

A teraz – cieszyć chcę się i grzeszyć!
E ora - voglio godere e di peccare!
Za szczęściem gonić, dopóki płonie
La felicità inseguimento fino ustioni
We mnie ten ogień jeszcze!
Questo fuoco in me ancora!
Ust do śpiewania, do całowania,
Bocca per cantare, a baciare,
Serce gorące me do kochania –
Un cuore caldo ad amarmi -
Po to na świecie jestem!
Questo è il mondo che sono!

Wreszcie się ustatkuj – czas już, czas
Infine, di stabilirsi - tempo tempo maggiore
Spróbuj być poważna – chociaż raz,
Cercate di essere seri - almeno una volta,
I zdecyduj – wybierz kogoś z nas,
Decido - scegliere uno di noi,
Najwyższy już czas!
E 'giunto il momento!

Wreszcie się ustatkuj – czas już, czas!
Infine, di stabilirsi - di volta in volta!
Spróbuj być poważny – chociaż raz,
Cercate di essere seri - almeno una volta,
I zdecyduj – wybierz którąś z nas
Decido - scegliere una qualsiasi delle nostre
Najwyższy już czas!
E 'giunto il momento!

A teraz – cieszyć chcę się i grzeszyć!
E ora - voglio godere e di peccare!
Za szczęściem gonić, dopóki płonie
La felicità inseguimento fino ustioni
We mnie ten ogień jeszcze!
Questo fuoco in me ancora!
Ust do śpiewania, do całowania,
Bocca per cantare, a baciare,
Serce gorące me do kochania –
Un cuore caldo ad amarmi -
Po to na świecie jestem!
Questo è il mondo che sono!


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P