Testo e traduzione della canzone Obrint Pas - El Gran Circ Dels Invisibles

S'obre el teló
Si apre il sipario
Del gran circ de la mentira que han alçat
La grande bugia che il circo ha sollevato
Un dia mes als carrers dels oblidats.
Una giornata per le strade dei dimenticati.

Els oblidats
Il dimenticato
Que es passen mitja vida naufragant
Che trascorrono metà della sua vita naufrago
Creuantels mars de la seua soletat.
Creuantels mari della sua solitudine.

La soledat
Solitudine
Que viu de fer equilibris als carrers
Vivere per le strade di bilanciamento
Sense res mes que la vida que li han pres.
Nient'altro che la vita che avete preso.

Com aquell pres
Come quello preso
Que escriu cançons d'amor a les parets
Chi scrive canzoni d'amore per le pareti
Per somiar un món sense carcelers.
Al sogno di un mondo senza carceriere.

Però a les nits dels nostres barris
Ma le notti dei nostri quartieri
Han tornat a sonar
Suonarono di nuovo
Les velles cançons de guerra
Le vecchie canzoni di guerra
Que aviem oblidat.
Che aviem dimenticato.
Al gran circ dels invisibles
Il grande circo invisibile
No podrem escapar
Non possiamo sfuggire
Però avui em pres
Ma oggi ho fatto
L'humil decisió de lluitar:
La decisione umile di combattere:
El circ ha començat!
Il circo è iniziata!

S'obre el teló
Si apre il sipario
Del gran circ de la gran mentira que han alçat
La grande bugia grande circo che essi hanno sollevato
Un dia mes als carrers dels silenciats.
Una giornata per le strade a tacere.

Els silenciats
Il tacere
Que engreixen les misèries de l'estat
Ingrasso le miserie dello Stato
Entre els lleons de la seua dignitat.
Tra i leoni della sua dignità.

La dignitat
Dignità
Que es perd entre els pallassos del poder
Che si perde per i clown
Fent malabars amb els propis sentiments.
Giocoleria propri sentimenti.

Els sentiments
Sentimenti
Que moren a les portes dels burdells
Morire a le porte del bordello
Dels mercaders dels somriures presoners.
Mercanti sorride prigionieri.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P