Testo e traduzione della canzone Capercaillie - Breisleach

Chaidh mi'n dè dhan choille Challtainn
CRISTO mi'n di legno dhan Challtainn
Shireadh chnòthan airson biadh
Airson chnòthan sollecitare spunti di
Ach 'se bh'air a h-uile geug ach
Ma 'tutto bh'air suo unico geug
D'aodann-sa gam thriall
In aodann-in viaggio GAM
Chaidh mi'n dè gu tràigh a' mhaoraich
CRISTO mi'n di mhaoraich un gu Troiani '
Lòn de choilleagan a bhuain
Choilleagan raccolto pranzo
Nochd a h-uile slige neamhnaid
Nochd tutta la sua slige neamhnaid
D'àilleachd-sa a-luaidh
In àilleachd-lead-in per

    
Chaidh mi staigh dhan aon taigh-òsda
CRISTO mi staigh qualsiasi bog-dhan Osda
Son do sgiùrsadh as mo cheann
Per la vostra sgiùrsadh della mia testa
H-uile glainne thog mi thaom do
Tutto H-mi attacco glainne a sollevare
Mhaiseachd aist' na deann
Mhaiseachd trasferire 'la deann
Chlaon mi tràth a-raoir dham leabaidh
Mi fece un cenno quando letto-dham raoir
Thusa ruagadh as le suain
È essere bandito dal resto
Ach cha tug thu cead dhomh cadal
Ma Cadal globalizzazione permesso gio rimorchiatore s
Gus an dèanainn duan
E il dèanainn Duan

Dh'iarrainn-sa bhith saor od thòireadh
Dh'iarrainn-in gratuito bio od thòireadh
Ach gu bheil sinn roinnt' o chèil'
Ma orale gu noi un po 'mascherato o'
Do chumadh bhith an àit' do shamhla
Il luogo per creare bio 'per i modelli
Agam bhios an fhèill
Ero molto fhèill I
Dh'fhàg thu mi 'nam bhaothair gòrach
Dh'fhàg gio mi 'nam bhaothair gòrach
Bòdhradh chàirdean le do chliù
Bòdhradh chàirdean tuo chliù
Nuair a thig thu chì iad nach eil
Quando non possono EIL gio Chi
Mearachd ann am fhiù
Mearachd mattino vale la pena

Chì iad sgurr a' danns le saobh-shruth
Chi Sgurr loro un 'Danns perverse le arterie
Famh is iolair' anns an ruidhl'
'Anns il ruidhl' FAMH l'aquila
Stamh gu caomh ag altram sùbh-làir
Stamh gu dolce a favorire jam-centrale
Mireadh mu an sùil
L'atteso mu Mireadh
Chì iad mis' is thusa sùgradh
Chi sono mis 'come tu giocare
Bil ri bil ar n-anail aoint'
Ri bil bil sul loro aoint respiro '
Cniadachadh mar seo gu sìor le
Perpetual gu Cniadachadh come
Chéile b' e ar maoin
Insieme b 'e in materia di proprietà


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P