Testo e traduzione della canzone Mikael Wiehe - Titanic

Det började som en skakning på nedre däck.
È iniziato come una scossa sul ponte inferiore.
Den fyllde oss väl mer med häpnad än med skräck.
Ci riempiva più di stupore che di paura.
Vi förstod aldrig riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck.
Non abbiamo mai veramente capito il motivo per cui la nave stava perdendo.
Man hade sagt oss att detta var världens modernaste, osänkbara skepp.
Ci avevi detto che questa era la nave più moderna e impensabile del mondo.

Du tog vårt foto av barnen, dina smycken och din hatt.
Hai scattato la nostra foto dei bambini, dei tuoi gioielli e del tuo cappello.
Jag tog en tröja, jag tänkte att havet är säkert kallt.
Ho preso una maglietta, pensavo che l'oceano fosse certamente freddo.
När vi steg ut ur vår hytt och såg hur vattnet börjat strömma in,
Quando siamo usciti dalla nostra cabina e abbiamo visto come l'acqua ha iniziato a scorrere,
såg jag en tår, eller var kanske en droppe vatten på din kind
Ho visto una lacrima o forse una goccia d'acqua sulla tua guancia

Vi följde pilar som angav räddningsbåtens plats.
Abbiamo seguito le frecce che indicavano la posizione della barca di salvataggio.
Det var på översta däck, fast det egentligen var första klass.
Era sul ponte superiore, anche se era davvero di prima classe.

Vi var rätt många, men alla tog det ganska lugnt.
Avevamo molti diritti, ma tutti lo prendevano con molta calma.
Det var väl bara en herre från tredje klass som trängde sig lite dumt.
Era solo un maestro di terza classe che era un po 'stupido.

Vi träffade en man, som vi hälsat på förut.
Abbiamo incontrato un uomo che avevamo già sentito.
Han presenterade oss för sin dotter och sin fru.
Ci ha presentato sua figlia e sua moglie.
När vi kom upp på däck sa Kapten, att livbåten inte gick att få i sjön.
Quando ci siamo alzati sul ponte, il capitano ha detto che la scialuppa di salvataggio non poteva entrare nel lago.
det var visst kedjorna till någon hissanordning, som någon hade glömt.
Erano certamente le catene di ogni ascensore che qualcuno aveva dimenticato.

Vi gick till baren och fick ett gratis glas champagne.
Siamo andati al bar e abbiamo preso un bicchiere di champagne gratuito.
Och vi skålade för imperiet och för varann.
E ci siamo lanciati per l'impero e per l'altro.
Nu börja' skeppet att sjunka snabbare och dess lutning var ganska stor.
Ora la nave affonda più velocemente e la sua pendenza è piuttosto grande.
Många hoppade i vattnet men vi beslöt att stanna kvar ombord.
Molti sono saltati in acqua ma abbiamo deciso di rimanere a bordo.

Sen lämna' råttorna skeppet för att söka sig mot land.
Quindi lascia la nave ratti per cercare la terra.
Men vi stod kvar där på däcket och höll varann i hand.
Ma restammo lì sul ponte e ci tenemmo l'un l'altro in mano.
Vi tänkte, havet är alltför stort och kallt och vilt.
Abbiamo pensato che il mare fosse troppo grande e freddo e selvaggio.
Och i dem båtar som satts i sjön fanns inte plats för en enda till.
E in quelle barche incastonate nel lago non c'era spazio per un altro.

Sen spela' fartygsorkestern "Närmare Gud till Dig"-
Quindi suona la "Nave Orchestra" più vicina a Dio per te "
Det kändes lite fånigt men ändå rätt typiskt för just vår tid.
Sembrava un po 'sciocco, ma ancora tipico per il nostro tempo.
Vi har förlorat den allra sista gnuttan hopp.
Abbiamo perso l'ultima speranza dei gnutan.
Vi går till botten där vi står, men flaggan den går i topp!
Andiamo in fondo dove stiamo, ma la bandiera è in cima!


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P