Testo e traduzione della canzone Aik Trubaduren - Fasorna På Söderstadion

Har du sett den mannen, som går uppå söder?
Hai visto l'uomo che va su al sud?
Sparkar på ett matchprogram med sin utslitna sko
Calci in un programma della partita con la scarpa logora
Hans gång är något vinglig och blicken utan stolthet
La sua andatura è leggermente traballante e lo sguardo con orgoglio
Snart börjar matchen som ingen bryr sig om.
Ben presto il gioco che nessuno si preoccupa.

Men alla vi som håller på AIK, alltid klagar vi på nåt.
Ma tutti noi che siamo AIK, si lamentano sempre di tutto.
Så låt mig ta er med genom fasorna på Söderstadion
Quindi, mi permetta di prendere l'utente attraverso gli orrori della Söderstadion
Och visa er något som många har glömt.
E vi mostrerà una cosa che molti hanno dimenticato.

På det gamla fiket när matchen är över,
Sul vecchio diner quando il gioco è finito,
Sitter samme man där ensam kvar
Seduto stesso uomo, dove lasciato solo
Stirrar ljupt i glaset och tänker på en framtid som blott är en dröm,
Fissando ljupt nel bicchiere e pensare a un futuro che è solo un sogno,
Ja ensam går han hem!
Sì, se ne va a casa da solo!

Men alla vi som håller på AIK, alltid klagar vi på nåt.
Ma tutti noi che siamo AIK, si lamentano sempre di tutto.
Så låt mig ta er med genom fasorna på Söderstadion
Quindi, mi permetta di prendere l'utente attraverso gli orrori della Söderstadion
Och visa er något som många har glömt.
E vi mostrerà una cosa che molti hanno dimenticato.

Har du sett den mannen, som går uppå Söder?
Hai visto l'uomo che va sul Sud?
Idag så får han kaffe hos Frälsningsarmén,
Oggi egli ottiene un caffè al Esercito della Salvezza,
Det regnar och är ruggit och läktarna är tomma
E piove ed è ruggit e le tribune sono vuote
Han tänker på laget som ingen längre minns!
Lui pensa della squadra che non ricordo più!

Men alla vi som håller på AIK, alltid klagar vi på nåt.
Ma tutti noi che siamo AIK, si lamentano sempre di tutto.
Så låt mig ta er med genom fasorna på Söderstadion
Quindi, mi permetta di prendere l'utente attraverso gli orrori della Söderstadion
Och visa er något som många har glömt.
E vi mostrerà una cosa che molti hanno dimenticato.
(x2)
(X2)


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P