Testo e traduzione della canzone Thåström - Den Druckne Matrosens Sång

Lyft glaset från bordet och sjung Tore Johnsson,
Sollevare il bicchiere dal tavolo e cantare Tore Johnsson,
varför sitter du stendöv och trist?
perché stai seduto sordi pietra e noioso?
Jag har verkligen tänkt så ihjäl dig Tore Johnsson
Pensavo davvero che hai ucciso tu stesso Tore Johnsson
för det du min hustru har kysst.
perché tu sei mia moglie baciò.
Tore Johnsson berätta berätta hur det var när du kom
Tore Johnsson dire dirvi come era quando sei venuto
till min hustrus hus, satt hon ensam och längtade liten?
a casa di mia moglie, si è seduta da sola e aspettava un bambino?
Var hon het, var hon retsam mot dig? En sak vill jag veta
Lei era caldo, stava prendendo in giro contro di voi? Una cosa che voglio sapere
Tore Johnsson fick du kyssar där? För helvete säg!
Tore Johnsson ha baci lì? L'inferno dire!

Varför tog du Tore Johnsson min hustru från mig?
Perché hai Tore Johnsson mia moglie da me?
Vi som slitit från Kap och till Hull
Abbiamo rotto il Capo e Hull
Minns du natten vid holi och fyrskepp?
Ti ricordi la notte in Holi e faro?
Hög sjö, hunger och månen var full
Alto lago, la fame, e la luna era piena
lalalalala Då var du min allra tappraste vän
lalalalala Eri il mio molto più coraggioso amico
lalalalalala Och tänk efter Tore Johnsson, kanske är du det än?
lalalalalala e pensare Tore Johnsson, forse c'è ancora?

Varför ser du ner Tore Johnsson? I dina ögon törs jag se än då.
Perché si guarda giù Tore Johnsson? Nei tuoi occhi oso guardare di allora.
Och din den är ju blick är sjuk som av tyfus och pannan som av malaria grå
E il vostro è lo sguardo che è malato di tifo e la fronte, come la malaria grigio
Nu finns det fyra ögon i denna lustiga värld som jag aldrig törs se in i mer.
Ora ci sono quattro occhi in questo mondo divertente che ho mai il coraggio di guardare in più.
Två stycker stirrar mot krogens slaskig golv, och två stycker drömmer
Due punti fissi verso terra fangosa del ristorante, e due paragrafi sogno
vid egen härd.
al loro proprio focolare.
Lalalalalala
lalalalalala
Fyra sjuk ögon min enda vän har jag mist
Quattro occhi malati il ​​mio unico amico che hanno perso
Allt har gudarna skickat mig sen jag var älskad sist
Tutti gli dei mi hanno mandato da quando ero amato scorso
Du hav som tar våra krafter och saltar vårt fattiga blod
Si mare che prende la nostra forza e la nostra povera di sale nel sangue
Vill du ta mina vänner då vore världen god
Vuoi prendere i miei amici quando il mondo sarebbe bene
Lalalala men min hustru tar dem istället och jag är en ensam man
Lalalala ma mia moglie li prende invece e io sono un uomo solo
Som får älska whiskey och hamnhotel och skökor, och skökor så gott
Come sarà l'amore whisky e porto hotel e prostitute, e le prostitute come buona
så gott jag kan
nel miglior modo possibile


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P