Testo e traduzione della canzone Biezebaaze - Loetsezoetsebolleke

LoetseBollekeZoetse (K. Burgelman / A. De Kegel)
LoetseBollekeZoetse (C. Burgelman / A. Cone)

'k è u liere kenne, oan de Veuruit in ne café.
'K E si manifesta Vate, OAN il Veuruit in bar NE.
Gij woar guul alliene, ik oa ne moat of draaie mee.
È woar Guul alliene I AO ne fossato o insi esso.
'k woare nog moar binne en 'k keek een beetse rond,
'K woare anche Moar dentro e' k sembrava un beetse intorno,
en 'k zag u ginter zitte, 'k krege 't woater in mijne mond.
e "k avete visto Ginter arroccato," int k 't woater in bocca.

Ge dronk van uwe kaffee en 'k zaaie :" jonges ezuu een lijf !".
Ge ha bevuto la tua Kaffee e 'k zaaie "Jonges ezuu un corpo".
'k moest iets onderneme, want ge woar veur maa.
'K era leggermente al di sotto occupano, perché si woar Veur Maa.
'k wiste nie wa zegge, dat es van mijn gewente nie,
'K asciugò wa nie dicono che il mio es gewente nie,
moar 'k ben mij kome zette en 'k zaaie :" meiske, luistert hier !".
moar 'k've messo me venire e' k zaaie "ragazza, ascolta qui!".

Ref :
ref:
Scheetse, loetse, bolleke, zoetse,
Scheetse, loetse, Bolleke, zoetse,
lieveke, schatse, boterkoekske,
Lieveke, schatse, boterkoekske,
wilde mee maa trouwen oastemblieft ?
voluto sposare oastemblieft con maa?
Want scheetse, loetse, bolleke, zoetse,
Per scheetse, loetse, Bolleke, zoetse,
lieveke, schatse, boterkoekske,
Lieveke, schatse, boterkoekske,
'k è liever een vrouwe dan een lief !
'K IT preferiscono una signora di un dolce!

G'èt mij zitte bekijke, van wa ne schûwen ès mij da,
G'èt arroccato bekijke me di Es wa ne me da avvertono,
mee zijn gruute muile en zijnen tralala.
con la sua muilë gruute e la sua tralala.
Moar ge moest uuk lache, ge vond et toch een beetse wijs,
Moar ge aveva Busin uuk, ge et tuttavia trovato un beetse saggio,
en als ik û zag lache, zei ik :" jonges, w'èm hier prijs !
e quando ho visto Busin o, ho detto, "ragazzi, prezzo w'èm qui!

Ref :
ref:
Scheetse, loetse, bolleke, zoetse,
Scheetse, loetse, Bolleke, zoetse,
lieveke, schatse, boterkoekske,
Lieveke, schatse, boterkoekske,
wilde mee maa trouwen oastemblieft ?
voluto sposare oastemblieft con maa?
Want scheetse, loetse, bolleke, zoetse,
Per scheetse, loetse, Bolleke, zoetse,
lieveke, schatse, boterkoekske,
Lieveke, schatse, boterkoekske,
'k è liever een vrouwe dan een lief !
'K IT preferiscono una signora di un dolce!

En dienen avond es't ons algelijk gebeurd,
E servono es't sera fatto il nostro corpo in generale,
en vanaf toens krijge z' ons nuunt nemier uitien gescheurd.
e da Toens ottenere uno z 'noi nuunt nemier uitien combattuti.

We zijme nû al drij joar tuupe en 't goat precies nog goe,
Abbiamo già zijme Drij Joar tuupe e di capra appena ancora Goe,
't zal wel blijve duure, oam' alletwieë ons beste doen.
'T resterà probabilmente costoso, OAM "alletwieë fare del nostro meglio.
Moar 'k goa hout vasthaawe, ge weet nuunt, dat es woar.
Moar 'k goa legno vasthaawe, si sa che nuunt woar cenere.
Moar normaal gezien blaave'm altijd bij malkoar.
Moar normalmente blaave'm sempre malkoar.

Ref :
ref:
Scheetse, loetse, bolleke, zoetse,
Scheetse, loetse, Bolleke, zoetse,
lieveke, schatse, boterkoekske,
Lieveke, schatse, boterkoekske,
wilde mee maa trouwen oastemblieft ?
voluto sposare oastemblieft con maa?
Want scheetse, loetse, bolleke, zoetse,
Per scheetse, loetse, Bolleke, zoetse,
lieveke, schatse, boterkoekske,
Lieveke, schatse, boterkoekske,
'k è liever een vrouwe dan een lief !
'K IT preferiscono una signora di un dolce!


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P