Testo e traduzione della canzone Marek Grechuta - Wędrówka

Brzegi rozejdą się wzdłuż rzeki,
Si diffonderà lungo le rive del fiume,
Zerwane mosty, braknie łódki,
Ponti rotti, mancanti della barca,
Więc nie dojdziecie na brzeg morza,
Quindi non si arriva al mare,
Co będzie brzegiem tej wędrówki.
Quali saranno le sponde del viaggio.

Więc pójdziesz sam, zobaczysz w drodze,
Così ci si va da soli, vedrete sulla strada,
Jak czas powiela ludzkie twarze.
Per quanto tempo si replica volti umani.
Będziesz dla ziemi pożądaniem
Si brama di terra
I dla pocisków drogowskazem.(2x)
E per la guida dei missili. (2x)

Drogą od myśli do maszyny,
Il modo di pensare alla macchina,
Drogą od łódki do okrętu,
La via dalla barca alla nave,
Skąd idzie, że nie jesteś pewien,
Come va che non si è sicuri
Wierności wymyślonych sprzętów.
Allegiance inventato attrezzatura.

Gdy wchodzisz w las stajesz się drzewem,
Quando si entra nel bosco, si diventa un albero,
Co w twojej ciszy się rozrosło,
Che nel tuo silenzio è cresciuto,
A kiedy nurt przemierzasz łódką,
E quando la corsa corrente dell'imbarcazione,
Wtedy udziela ci się wiosło.(2x)
Allora io ti do una pagaia. (2x)

Nie znajdziesz obiecanej ziemi,
Non troverete la terra promessa
Od pól polarnych aż po równik.
Dai campi di polare a regioni equatoriali.
I tylko czasem będą chwile,
L'unica volta che ci saranno momenti in
Gdy serce tak jak most zadudni.
Quando il cuore come un ponte zadudni.

Gdy ptak zawraca ku ścierniskom,
Quando l'uccello tornò a ścierniskom,
Niepokój bruzd rozdajesz polom
Ansia distribuiscono campi scanalature
Prześcigniesz ptaka w locie myślą,
Sorpassare un uccello in volo in mente,
Z zazdrości ptakom jest samolot.(2x)
L'invidia di uccelli è l'aereo. (2x)

Warstwice chmur nad twoją głową,
Contorni nuvola sopra la vostra testa,
Obłoków przeoranych błękit.
Blu nuvole solcate.
Gdy ziemię niepokoisz ziarnem,
Quando travagliata grano terra
Osiądzie ziemia w bruzdach ręki.
Stabilirsi nei solchi della base di terra.

Brzegi rozejdą się wzdłuż rzeki,
Si diffonderà lungo le rive del fiume,
Zerwane mosty, braknie łódki,
Ponti rotti, mancanti della barca,
Więc nie dojdziecie na brzeg morza,
Quindi non si arriva al mare,
Co będzie brzegiem tej wędrówki.(2x)
Quali saranno le sponde del viaggio. (2x)


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

Marek Grechuta - Wędrówka video:
P