Testo e traduzione della canzone Susanne Alfvengren - Ögon man aldrig glömmer

Många gånger i livet har jag vart kär
Molte volte nella vita sono stato innamorato
Många famnar har jag förlorat mig i
Ho perso molte ciglia in
Tatt allt jag fått av stunden
Ho preso tutto ciò che ho ricevuto dal momento
Jag har levat nu och här
Ho vissuto ora e qui
Men de flesta gick spårlöst förbi
Ma la maggior parte è andata senza lasciare traccia
Så finns det några stycken där tiden blev
Poi ci sono alcuni momenti in cui il tempo è passato
för kort, för o säga det som borde ha blivit sagt.
Troppo breve, oh, dicci cosa avrebbe dovuto dirsi.
Fastän allting faktiskt stämde,
Sebbene tutto sia effettivamente citato in giudizio,
försvann det ändå bort likt nåt viktigt
è scomparso comunque come qualcosa di importante
som man förlagt.
come hai inserito.
Man letar blint i mörkret efter facklan
uno guarda ciecamente nel buio dopo la torcia
som försvann.
scomparso.

En stjärna, ett ledljus nån blåst ut.
Una stella, una ha portato una luce accesa da qualcuno.
Så mycket som man tänkte men som
Per quanto pensassi, ma come
man aldrig hann.
uomo mai uomo.
För innan nånting började tog det slut.
Perché prima che qualcosa iniziasse, finì.
Vi tappade bort varandra i en värld som
Ci siamo persi l'un l'altro in un mondo come
var för stor.
era troppo grande
Små ögonblick de rinner lätt förbi.
Piccoli momenti corrono facilmente oltre.
Att du var en bland andra som du kanske tror,
Che tu fossi uno degli altri che potresti pensare,
är fel för du har stannat hos mig.
è sbagliato perché sei rimasto con me.
Det finns ögon man aldrig glömmer,
Ci sono occhi che non dimentichi mai,
det finns beröring som stannar kvar.
c'è un tocco che rimane.
Det finns möten som man gömmer på
Ci sono incontri da nascondere
och värme som man spar.
e il calore che hai salvato.
Det finns ögon man aldrig glömmer och
Ci sono occhi che non dimentichi mai e
det finns längtan som dröjer sig kvar.
c'è il desiderio che rimane.
Och om du var den jag har längtat till är
E se tu fossi quello che desideravo è
frågan utan svar.
la domanda senza risposta.
Och ibland man fallit offer för sin ensamhet
E a volte uno è caduto vittima della sua solitudine

när en längtan efter någon blev för stor.
quando un desiderio per qualcuno è diventato troppo grande.
När natten känns för kall och huden blev
Quando la notte sembra troppo fredda e la pelle diventa
för het är det lättare att falla än man tror.
perché è più facile cadere di quanto pensi.
Att falla där det inte finns nånting att bygga
Cadere dove non c'è niente da costruire
på, det var bara en ytlig attraktion.
su, era solo un'attrazione superficiale.
Och så får man hastigt inse att just
E poi devi capirlo subito
när man klev på var man framme vid slutstation.
quando hai camminato sei arrivato alla stazione di arrivo.
Men det finns ögon man aldrig glömmer,
Ma ci sono occhi che non dimentichi mai,
det finns beröring som stannar kvar.
c'è un tocco che rimane.
Det finns möten som man gömmer på
Ci sono incontri da nascondere
och värme som man spar.
e il calore che hai salvato.
Det finns ögon man aldrig glömmer och
Ci sono occhi che non dimentichi mai e
det finns längtan som dröjer sig kvar.
c'è il desiderio che rimane.
Om du var den jag har längtat till är frågan utan svar.
Se tu fossi quello che ho desiderato, la domanda è senza risposta.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P