Testo e traduzione della canzone Allan Olsen - Swer'je

Når ik' jeg ka' sove fordi jeg er så bange
Quando ik 'io ka' sonno perché ho tanta paura
For alt det onde i livet
Per tutto il male nella vita
Og en død måne stirrer gennem gardinet
E una luna morta guardando attraverso la tenda
Som et ondskabsfuldt øje fra Told & Skat
Come un occhio malizioso del doganale e fiscale
Der er lys ved min nabo
C'è luce al mio vicino di casa
Men jeg er ikke så bange
Ma io non sono così paura
At jeg gider at snakke med ham
Che io la briga di parlare con lui
Så kravler jeg ned under dynen og Lumrer
Così salgo verso il basso sotto le coperte e Lumrer
Og tætner ned langs kroppen
E sigilla lungo il corpo

Og så tænker jeg på Sverige
E poi penso di Svezia
Hvor sol står op over hvidhårede piger
Dove il sole sorge sopra le ragazze con i capelli bianchi
Åh Sverige
Oh Svezia

Når jeg sidder ved min computer
Quando mi siedo al mio computer
Og skidtet går i stå
E la sporcizia bloccato
Og jeg ringer til supporteren
E io chiamo il sostenitore
Og han siger jeg bare skal trouble-shoot'e systemet
E dice che dovrei solo sistema di trouble-shoot'e
Og jeg tar' mig i at sige – javel nå sådan
E io mi prendo nel dire - Javel raggiungere tale
Han sku' vide jeg har trouble-shot så meget
Egli Oh, sapere che ho difficoltà a-shot così tanto
At alt mit Krudt blev knaldet
Per tutta la mia polvere da sparo è stato arrestato
Dengang jeg var ung og man bankede folk i byen
A quel tempo ero giovane e buttato la gente in città
Til de kravlede deres vej både gule og blå
Per essi strisciavano la loro strada sia giallo e blu

Gule og blå som i Sverige
Giallo e blu, come in Svezia
Bygget på klipper ikke på Flyvesand som os
Costruito sulle rocce non mosca della sabbia come noi
Oh Sverige
Oh Svezia

Dengang vi var børn rejste vi ned til Frederikshavn
Quando eravamo bambini, abbiamo viaggiato fino a Frederikshavn
Og lagde fra land med færgerne
E mettere il paese sui traghetti
Jeg kiggede på Pikkerbakken der forvandt
Ho guardato Pikkerbakken ci forvandt
Over kølvandet og mågernes skræppen
Nel corso della veglia e gabbiani gracchiare

Når jeg har siddet og set Temaaften
Quando mi sono seduto a guardare a tema Notte
Om kræft i hele kroppen
A proposito di cancro in tutto il corpo
Og fødderne er så kolde de ik' ka' varme hinanden
E i piedi sono così freddo che ik 'ka' scaldarsi a vicenda
Og jeg rager på mig selv til jeg finder en svulst
E mi rivolgo io fino a trovare un tumore
Så tænker jeg på det er en skam jeg nu skal dø
Quindi penso che sia un peccato adesso devo morire
Når jeg lige har fyldt op i min fryser
Quando ho appena riempito il mio freezer
Jeg tænker på alt det skønne jeg ville ha' gjort
Penso a tutte le meravigliose avrei fatto
Hvis jeg havde været levende i morgen igen
Se fossi stato ancora domani vivo

Så ville jeg rejse til Sverige
Poi vorrei viaggiare in Svezia
Og kravle op på et bjerg og kigge ned på folk
E scalare una montagna e guardare dall'alto in basso le persone
I Sverige
in Svezia

Men nu lukker jeg øjnene den allersidste gang
Ma ora chiudo gli occhi l'ultima volta
Og så ka' de skrive når de finder mig hér i morgen:
E poi ka 'scrivono quando mi trovano qui domani:

Han gik på Flyvesand i hele sit liv
Ha continuato a volare sabbia nella sua vita
Nu hviler han på klippen
Ora riposa sulla roccia
Og dér skal han blive
E lì deve rimanere
I Sverige
in Svezia


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P