Testo e traduzione della canzone Agmen - Apokalypsa

Záblesk temnou oblohou
Brillare cieli scuri
Od zlatého køíže.
Dalla Croce d'Oro.
Hymna dobyvatelù zní krajinou stínù.
I predatori dell'inno suoni Shadowlands.
Vìštby dávných prorokù
Vìštby antichi profeti
Naplnìná znamení,
Topping segno,
Pøíchod apokalypsy - koneèného dne.
Pøíchod Apocalypse - koneèného giorno.

Dusot koní protíná
Il vagabondo di cavalli attraversa
Klid temné noci,
Calma notte oscura,
Tajemná øíše ožívá
Misterioso Reich vivo
životem temných sil.
vita forze oscure.

Chladný zimní déš
déš freddo inverno
Pøichází s krutou bouøí,
Pøichází con crudele la tempesta,
Proniká do nitra - odplavuje vnitøní žár
Penetra verso l'interno - svuota bagliore interno
S krvavou botou odchází nesmrtelnost.
Con la scarpa insanguinata va immortalità.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P