Testo e traduzione della canzone Agmen - Andìl Utrpení

Kamenné modly nad krajinou ledu
idoli di pietra sopra un paesaggio di ghiaccio
Mrazivé stíny v duších mrtvých
ombre gelide nella le anime dei morti
Krvavé slzy zkrápìjí zem
lacrime di sangue giù zkrápìjí
Temní andìlé zažehli hranici.
Dark angel ha scatenato confine.

Kamenné modly nad krajinou ledu
idoli di pietra sopra un paesaggio di ghiaccio
Z mrazivých stínù vychází žár,
Dalle ombre gelide arriva il caldo,
Krvavé slzy - nasáklá zem
Le lacrime di sangue - imbevuto di terra
Temní andìlé utrpení.
Dark angel sofferenza.

Strážci dìsivých temnot
Rangers dìsivých Tenebre
Ochránci smrti a zatracených,
Guardiani di morte e dannati,
Temný andìl utrpení
Dark angel sofferenza
Krvavým pláèem zkrápí zem.
Lamentazioni spruzza sanguinosi della terra.

Krutá vláda temné smrti
Governo morte crudele scuro
Trýznivì ledová, nesmrtelná, nekoneèná.
ghiaccio Harrowing, immortale, senza fine.

Temný úsvit zabíjí slunce
L'alba della libertà uccide il sole
Temní andìlé na vìèném trùnu,
Dark angel Vien sul trono,
Krvavé slzy z kamených model
Lacrime di sangue da modello kamených
Ledová smrš zkrápí zem.
Ice smrš spruzza il terreno.

Bohové stínù, bouøí a vìtru
Dei d'ombra, il vento e la tempesta
Vláda temnot nad krajinou ledu,
oscurità governo sul paesaggio di ghiaccio,
Mrazivé stíny oblehly modly
idoli ombre Frosty assediati
Tìžký led zabarven krví.
Difficile il ghiaccio tinto di sangue.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P