Testo e traduzione della canzone Capercaillie - Oran Sugraidh

'S i nighean mo ghaoil an nighean donn og
E la figlia della figlia del mio rapporto marrone og
Nam biodh tu ri m' thaobh cha bhithinn fo bhron
Sia che Nam ri s 'm lato effetti bhithinn dolore
'S i nighean mo ghaoil an nighean donn og
E la figlia della figlia del mio rapporto marrone og

'S i Mairi Nic Neachdain as daicheile pearsa
E in Mairi Nic daicheile Neachdain di un
Ghabh mis' uiread bheachd ort ri neach a tha beo
Preso uiread mis 'imporre bheachd si tha King Live

'S i nighean mo ghaoil an nighean donn og
E la figlia della figlia del mio rapporto marrone og
Nam biodh tu ri m' thaobh cha bhithinn fo bhron
Sia che Nam ri s 'm lato effetti bhithinn dolore
'S i nighean mo ghaoil an nighean donn og
E la figlia della figlia del mio rapporto marrone og

'N uair sheallas mi t' aodann 's mi 'n coinneamh ri t' fhaotainn
'N quando la mi sheallas' aodann 's mi' t ri n coinneamh 'fhaotainn
Gur math leam nam faodainn bhith daonnan ad chòir
Leam matematica nam faodainn che daonnan bio annuncio dovrebbe

'S i nighean mo ghaoil an nighean donn og
E la figlia della figlia del mio rapporto marrone og
Nam biodh tu ri m' thaobh cha bhithinn fo bhron
Sia che Nam ri s 'm lato effetti bhithinn dolore
'S i nighean mo ghaoil an nighean donn og
E la figlia della figlia del mio rapporto marrone og

Cha leig mi thu 'n fhireach thoirt a' chruidh as an innis
Gio s pregati mi 'il volume fhireach' detto chruidh l'
Air eagal na gillean bhith sireadh do phog
La paura di lui per sollecitare bio baciò Gillean

'S i nighean mo ghaoil an nighean donn og
E la figlia della figlia del mio rapporto marrone og
Nam biodh tu ri m' thaobh cha bhithinn fo bhron
Sia che Nam ri s 'm lato effetti bhithinn dolore
'S i nighean mo ghaoil an nighean donn og
E la figlia della figlia del mio rapporto marrone og

Bheir mis' thu Dhun Eideann a dh' ionnsachadh Beurla
Dedica mis 'Edinburgh gio dh ionnsachadh Beurla
'S chan fhag mi thu 'd eigin ri spreidh an fhir mhòir
E a sinistra mi chan vigore Thu'd; re bestiame rispettare Greatman

'S i nighean mo ghaoil an nighean donn og
E la figlia della figlia del mio rapporto marrone og
Nam biodh tu ri m' thaobh cha bhithinn fo bhron
Sia che Nam ri s 'm lato effetti bhithinn dolore
'S i nighean mo ghaoil an nighean donn og
E la figlia della figlia del mio rapporto marrone og

'S e mheudaich mo ghaol ort gun d' fhas thu cho aobhach
'S e mheudaich è il mio rapporto è cresciuto pistola gio cho aobhach
'S gun leumadh tu daonnan cho aotrom 's na h-eòin
E si leumadh pistola daonnan aotrom cho s 'l'h-John

'S i nighean mo ghaoil an nighean donn og
E la figlia della figlia del mio rapporto marrone og
Nam biodh tu ri m' thaobh cha bhithinn fo bhron
Sia che Nam ri s 'm lato effetti bhithinn dolore
'S i nighean mo ghaoil an nighean donn og
E la figlia della figlia del mio rapporto marrone og


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P