Testo e traduzione della canzone Capercaillie - Oh mo dhuthaich (Scottish song - Oh my country)

O mo dhuthaich' stu th'air m'aire
O mio dhuthaich 'stu th'air mia attenzione
Uibhist chumhraidh ur anan gallan,
Anan ur chumhraidh Uibhist PILASTRO,
Far a faighte na daoin' uaisle,
Lungi daoin ricevuto il più nobile,
Far 'm bu dual do Mha 'ic Ailein.
Far 'm vostre tipiche mesi bu IC Alan.

Tir a' mhurain, tir an eorna
Tir un 'mhurain, paese di orzo
Tir 's am pailt a h-uile seorsa
Tempo Paese s 'pailt tutta la sua seorsa
Far am bi na gillean oga
Far am bi il giovane Gillean
Gabhail oran 's 'g ol an lionna
'S' Oran giunzioni g ol le tinte

Thig iad ugainn, carach, seolta
Possono ugainn, carach, spedizione
Gus ar mealladh far ar n-eolais;
E per attirare lontano dalla loro conoscenza;
Molaidh iad dhuinn Manitoba,
Donn sono Molaidh Manitoba,
Duthaich fhuar gun ghual, gun mhoine.
Duthaich carbone pistola fredda, pistola mhoine.

Cha leig mi leas a bhith 'ga innse,
S bio pregati mi prende Giovane INNSE,
Nuair a ruigear, 'sann a chithear,
Quando ruigear ', assegnare a chithear,
Samhradh goirid foghar sitheil,
Sitheil foghar goirid estate,
Geamhradh fada na droch-shide
Il povero lunga Geamhradh Shide

Nam biodh agam fhin de storas
Ho fhin Nam Non essere un magazzino
Da dheis aodaich, paidhir bhrogan
Da aodaich destra, paidhir bhrogan
Agus m'fharadh bhith 'nam phoca
E bio m'fharadh 'tasca nam
'Sann air Uibhist dheanainn seoladh.
'Assegna a Uibhist indirizzo dheanainn.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P