Testo e traduzione della canzone Capercaille - Aignish

An ciaradh m'fheasgair 's mo bheath' air claoidh
Il ciaradh m'fheasgair e la mia bheath 'a claoidh
Mo rosg air dunadh 's a' bha\s gun chli.
Le mie cateratte ROSG E 'una' mucca \ s pistola nella sinistra.
Stiuir cu\rs' an lar leam gu Eilean ciatach
Ruota cu \ rs 'il centro gu Eilean Leam ciatach
Gu Aignish sgiamhach far an d'a\raich mi.
Gu Aignish sgiamhach lunga il del \ Raich mi.

An sin gun ca\irich sibh mi 'san fho\d
La pistola che ca \ Irich voi mi 'sub \ d
A measg mo cha\irdean 's mo shinnsrean co\ir,
Uno tra i miei s \ irdean e il mio co shinnsrean \ ir,
Ri tonnan ba\rr-gheal a' bualadh tra\ghad
Ri tonnan si \ rr-brillante 'incisiva TRA \ Gad
'S ri machair Aignish nan laoigh 's nam bo\.
'S ri nan Laig Aignish machair' s Nam Bo \.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P