Scrubs testi e traduzioni di canzoni:

Canzone
Scrubs - Francis Dunery - Good Life
Scrubs - Fresh Feeling
Scrubs - Good Time
Scrubs - Hallelujah
Scrubs - Hold On Hope
Scrubs - Hooch
Scrubs - Question
Scrubs - Superman (Theme)
Scrubs - Быть одиноким
Scrubs - I'm No Superman (Theme)
Scrubs - New Slag
Scrubs - What's Going to Happen?
Scrubs - Episode 1.09 - My Day Off
Scrubs - Episode 3.03 - My White Whale
Scrubs - Episode 4.04 - My First Kill
Scrubs - Episode 3.09 - My Dirty Secret
Scrubs - Episode 1.13 - My Balancing Act
Scrubs - Episode 4.18 - My Roommates
Scrubs - Episode 5.07 - My Way Home
Scrubs - Episode 4.11 - My Unicorn
Scrubs - Episode 1.15 - My Bed Banter & Beyond
Scrubs - Episode 2.14 - My Brother, My Keeper
Scrubs - Episode 2.01 - My Overkill
Scrubs - Episode 5.05 - My New God
Scrubs - Episode 4.08 - My Last Chance
Scrubs - Episode 1.01 - My First Day
Scrubs - Episode 6.07 - His Story IV
Scrubs - You'll Have To Face The Future
Scrubs - Episode 3.04 - My Lucky Night
Scrubs - Episode 2.02 - My Nightingale
Scrubs - Episode 4.05 - Her Story
Scrubs - Episode 5.14 - My Own Personal Hell
Scrubs - Episode 6.11 - My Night to Remember
Scrubs - Episode 3.10 - My Rule of Thumb
Scrubs - Episode 2.05 - My New Coat
Scrubs - Episode 2.19 - My Kingdom
Scrubs - Episode 4.13 - My Ocardial Infarction
Scrubs - All Right
Scrubs - Episode 5.11 - My Buddy's Booty
Scrubs - Episode 3.19 - My Choosiest Choice of All
Scrubs - Episode 2.10 - My Monster
Scrubs - Episode 1.03 - My Best Friend's Mistake
Scrubs - Episode 5.20 - My Lunch
Scrubs - Episode 5.06 - My Missed Perception
Scrubs - Episode 5.08 - My Big Bird
Scrubs - Episode 1.20 - My Way Or The Highway
Scrubs - Friends Forever
Scrubs - Have It All
Scrubs - Episode 1.21 - My Sacrificial Clam
Scrubs - Episode 3.02 - My Journey
Scrubs - The Rant
Scrubs - Episode 5.22 - My Déjà Vu My Déjà Vu
Scrubs - Episode 6.02 - My Best Friend's Baby's Baby and...
Scrubs - Episode 2.21 - My Drama Queen
Scrubs - Guy Love
Scrubs - Episode 5.04 - My Jiggly Ball
Scrubs - Episode 1.06 - My Bad
Scrubs - Episode 1.12 - My Blind Date
Scrubs - Episode 5.13 - My Five Stages
Scrubs - Episode 6.09 - My Perspective
Scrubs - Episode 5.23 - My Urologist
Scrubs - Episode 4.20 - My Boss's Free Haircut
Scrubs - Episode 2.20 - My Interpretation
Scrubs - Episode 2.06 - My Big Brother
Scrubs - Episode 6.06 - My Musical
Scrubs - Welcome to Sacred Heart
Scrubs - Episode 5.01 - My Intern's Eyes
Scrubs - Episode 1.14 - My Drug Buddy
Scrubs - Beautiful World
Scrubs - Episode 5.24 - My Transition
Scrubs - Episode 6.04 - My House
Scrubs - Episode 5.21 - My Fallen Idol
Scrubs - Episode 3.16 - My Butterfly
Scrubs - Episode 3.14 - My Screwup
Scrubs - Episode 2.18 - My T.C.W.
Scrubs - Episode 3.12 - My Catalyst
Scrubs - Episode 4.21 - My Lips Are Sealed
Scrubs - Episode 4.09 - My Malpractical Decision
Scrubs - Episode 1.23 - My Hero
Scrubs - I'm Dominican
Scrubs - Episode 6.01 - My Mirror Image
Scrubs - Episode 2.07 - My First Step
Scrubs - Gonna miss you Carla
Scrubs - Episode 4.17 - My Life in Four Cameras
Scrubs - Episode 1.04 - My Old Lady
Scrubs - Episode 1.02 - My Mentor
Scrubs - Episode 5.10 - Her Story II
Scrubs - Episode 2.09 - My Lucky Day
Scrubs - Episode 3.07 - My 15 Seconds
Scrubs - Episode 5.16 - My Bright Idea
Scrubs - Episode 5.12 - My Cabbage
Scrubs - Episode 5.03 - My Day At The Races
Scrubs - Episode 2.13 - My Philosophy
Scrubs - Episode 4.19 - My Best Laid Plans
Scrubs - Episode 3.21 - My Self Examination
Scrubs - Episode 3.08 - My Friend The Doctor
Scrubs - Episode 5.18 - My New Suit
Scrubs - Episode 1.17 - My Student
Scrubs - Episode 4.14 - My Lucky Charm
Scrubs - Episode 6.08 - My Road to Nowhere